Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ψηφίστηκαν στη Βουλή οι νέες διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Από το άθρο 39/27-3-2012

1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως συμπληρώθηκε με τηνπαράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν.3851/2010, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Οι τιμές του Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ’ έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρί-
βεια δύο δεκαδικών ψηφίων.»

2. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011, τροποποιούνται ως ακολούθως: «Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του ειδικού Λογαριασμού
του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.»

Διαβάστε όλες τις διατάξεις