ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά για αίτηση για σταθμό 10 kWp  σε σκεπή, ταράτσα, δώμα κτλ.

 • Τίτλο κυριότητας της οικοδομής και πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλάκειο
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης από τον/τους συνιδιοκτήτες
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, ΑΦΜ κτλ.
 • Τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για το σύννομο του κτηρίου εγκατάστασης
 • Κάτοψη στεγης
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ (για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)
 • Τεχνικά εγχειρίδια υπογεγραμμένα από μηχανικό
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια
 • Ηλεκτρολογική Μελέτη   Φ/Β   συστήματος
 • Μελέτη χωροθέτησης του Φ/Β συστήματος σε εγκεκριμένη κάτοψη

Απαραίτητα δικαιολογητικά για σταθμούς Φ/Β από 20kWp έως 500kWp σε αγροτεμάχιο ή οικόπεδο

 • Ταυτότητα επενδυτή ή καταστατικό εταιρείας και ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
 • Τίτλος κυριότητας χωραφιού και πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλάκειο
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με υψομετρικά, χάρτες Γ.Υ.Σ. 1:5000 και 1:50000, οδοιπορικό σκαρίφημα, πίνακας με συντεταγμένες κορυφών (τοπογραφικό οικοδομικής αδείας)
 • Βεβαίωσης Δασαρχείου
 • Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
 • Απαλλαγή έγκρισης περιβαντολλογικών όρων ή περιβαντολλογική μελέτη σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή Natura
 • Έγγραφο χρήσεων γης
 • Χαρακτηρισμό από Διεύθυνη Γεωργίας εάν είναι γη υψυλής παραγωγικότητας ή όχι
 • Φωτογραφίες του χωραφιού
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο για το χωράφι
 • Τεχνικά εγχειρίδια υπογεγραμμένα από μηχανικό
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια
 • Ηλεκτρολογική Μελέτη   Φ/Β   συστήματος
 • Μελέτη χωροθέτησης του Φ/Β συστήματος σε κάτοψη

  Η κατάθεση της αίτησης στη Δ.Ε.Η. χρειάζεται ένα παράβολο που διαφοροποιείται ανάλογα με την ισχύ του πάρκου και πιο συγκεκριμένα:

  • 300 € + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW
  • 500 € + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW και έως και 100 kW
  • 1000 € + ΦΠΑ  για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW

  Τα ποσά αυτά θα συμψηφιστούν στη συνέχεια, κατά τη διατύπωση των προσφορών σύνδεσης, με τα κόστη των έργων σύνδεσης.

  Απαραίτητα δικαιολογητικά για σταθμούς Φ/Β >20kWp σε βιομηχανική στέγη

  • Ταυτότητα επενδυτή ή καταστατικό εταιρείας και ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
  • Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα κυριότητας ή μίσθωσης)
  • Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
  • Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος άνω των 10kWp σε κτίρια εκτός σχεδίου περιοχών)
  • Τεχνικά εγχειρίδια υπογεγραμμένα από μηχανικό
  • Ηλεκτρολογικά σχέδια
  • Άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από τα κατά τόπους Πολεοδομικά Γραφεία
  • Ηλεκτρολογική Μελέτη   Φ/Β   συστήματος

   Η κατάθεση της αίτησης στη Δ.Ε.Η. χρειάζεται ένα παράβολο που διαφοροποιείται ανάλογα με την ισχύ του πάρκου και πιο συγκεκριμένα:

   • 300 € + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW
   • 500 € + ΦΠΑ για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW και έως και 100 kW
   • 1000 € + ΦΠΑ  για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW

   Τα ποσά αυτά θα συμψηφιστούν στη συνέχεια, κατά τη διατύπωση των προσφορών σύνδεσης, με τα κόστη των έργων σύνδεσης.